Connexió a una base de dades postgreSQL via JDBC des d’openoffice-base

Connexió a la base de dades "bd_exemple" utilitzant un driver java JDBC (Java database connectivity) per a postgres i des del "openoffice – base" (Un equivalent al Access de Microsoft però lliure) des de Mac OSX 10.4 (Mateix procediment per a qualsevol sistema operatiu ). Crec que és una alternativa molt interessant i que es configura i funciona d’igual manera en tots els S.O. Segons m’ha comentat alguns usuaris que ho han provat: "Fins i tot va millor que amb ODBC, ja que es poden obrir taules definides sense OID’s, cosa que amb ODBC no es pot."

Tant JDBC com ODBC són dos estàndars mundials per la industria del programari que ens permet enllaçar les nostres aplicacions a qualsevol sistema gestor de bases de dades d’una manera uniforme. Son una mena de pont "interlingua" que ens facilita l’accés a la capa de dades d’una aplicació obtenint a canvi una gran independència del fabricant de la bases de dades que podem canviar en qualsevol moment en el futur sense que aquest canvi supose un greu trastoc per a la nostra aplicació. JDBC està indicat sólament per a aplicacions que estiguen fetes amb java.

Molts dels que puguen llegir este text es preguntaran per a que serveix ben bé este tipus de connexió JDBC. Serveix per entre d’altres; per dissenyar consultes, formularis i informes sobre una Base de dades que necessitem però que cap aplicació ens les ofereix, ni tan sols l’aplicació de la que depén la base de dades en qüestió. Per exemple tenim una BD associada a una aplicació de gestió com potser FacturaLux, un programari lliure bastant bó per a facturació i contabilitat de les PYMES i que ademés funciona amb postgreSQL, posem per cas que podriem voler crear informes o consultes per extraure informació que ens interessa però no està disponible mitjançant facturalux però sabem que podem traure-la de la bbdd ja que coneixem quina mena d’informació es desa allí.

Passos a seguir:

1. Baixar el Driver JDBC de Posgresql segons la seua versió en :
http://jdbc.postgresql.org/download.html

Ací tens que baixar l’apropiat per a la teua versió de postgres (en el nostre cas la 8.1), les distribucions actuals de GNU/Linux porten Posgresql version 7.4.x, per a la nostra versió usa el driver JDBC3 següent: http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-8.1-407.jdbc3.jar

Nota: Desa el driver en una carpeta que no esborres
com /usr/local/lib/OpenOffice/jdbc/postgresql o alguna cosa així

2. Obri el OpenOffice 2.x.

3. Ves a l’opció "Tools (Eines)", Després a l’Opció "Options"

4. L’anterior t’obrirà un quadre de diàleg, cerca la branca d’aquest diàleg que diu "OpenOffice.org", dintre d’aquesta branca busca la subbranca que diu "Java".

5. Quan Obris la branca Java el OpenOffice tarda uns segons a descobrir la teua
instal·lació JDK (java development kit) actual, i t’apareixeran les màquines virtuals java instal·lades, selecciona la versió 1.5.0xx. Si no tens cap instal·lada la pots baixar de http://java.sun.com.

6. En la part dreta t’apareixerà un botó que diu "Class Path", prem-lo i t’apareixerà un quadre de diàleg.

7. En la part dreta d’aquest diàleg t’apareixerà el Botó que diu "Add File (afegir arxiu)", pressiona’l.

8. T’apareix un quadre de diàleg d’Arxius , allí busca el Jar file que t’has baixa’t al punt 1 anomenat: postgresql-8.1-407.jdbc3.jar, i dóna-li a "Open (Obrir)"

9. Després d’això voràs que el teu JDBC Driver apareix en el quadre de diàleg de "Class Path", si això és cert vas per bon camí. Pressiona OK.

10. Després pressiona OK en el Quadre de Diàleg de la branca Java.

11. Amb els passos fins al punt 10 deus tindre solament configurat Java i JDBC per a la teva Base de dades, en aquest cas Postgresql, repeteix els passos del 1-10 per a altres bases de dades com Mysql o Oracle o qualsevol altra base de dades que tinga suport per a JDBC (actualment hi ha més de 200 drivers http://developers.sun.com/product/jdbc/drivers).

12. Ara anem a configurar la connexió, en el menú de OpenOffice (Neoffice per Mac OSX) ja obert dóna-li a "File", després "New", després DataBase, així t’obrirà un quadre de diàleg.

13. En el Primer pas d’aquest "Database Wizard" selecciona "Connect to an existing Database", després en el combobox (menú desplegable amb opcions) que apareix baix d’aquesta opció selecciona "JDBC", dóna-li després al botó "Next".

14. T’apareix un altre diàleg que et pregunta pel "JDBC URL" ahi ingressa la següent:
jdbc:postgresql://localhost/bd_exemple

NOTA: En localhost pot ser qualsevol adreça IP o servidor remot on estiga corrent el postgres.

15. En el Mateix quadre de diàleg et pregunta per "JDBC Driver Class", aquesta vària de base de dades segons el driver JDBC a emprar, en el cas de Postgresql és: org.postgresql.Driver per a veure que et carregue el driver correctament pressiona el botó "Test Class", si et respon amb un quadre de diàleg que diu "JDBC Driver Test The JDBC Driver was loaded successfully" llavors tot va bé. En cas contrari has fet alguna cosa malament entre el punt 5 i 10 és convenient corregir si és el cas.

16. Després pressiona "Next"

17.A continuació et preguntarà l’usuari de la base de dades
ingressa l’apropiat amb els permisos d’accés adients, en el nostre cas "fulano", marca l’opció que diu "Pasword required", i pressiona next. (la password és ‘mengano’)

18. T’apareix un altre quadre de diàleg, les opcions per defecte estan bé.

19. Pressiona Finish, T’obrirà un quadre de diàleg d’arxiu (això és no per a desar la base sinó per a desar la configuració de la connexió), posa-li el nom de la base en el meu cas "bd_exemple"

20. Pressiona "Save".

21. T’apareixerà una interficie amigable ja preparada per a treballar en la teua base, selecciona per exemple, "Tables", després l’OpenOffice et demanarà el password (empresa) per al teu usuari de la Base.

22. Pressiona OK

Això és tot

4 thoughts on “Connexió a una base de dades postgreSQL via JDBC des d’openoffice-base”

  1. Donkey Kong was developed by Nintendo R&D1
    as part of the Game & Watch Multi Screen series, featuring two LCD display screens.
    His works are high quality, but the style different from Disney.

    In the form of Assassin’s Creed II we have a quality entertainment.

  2. Pingback: buy backlinks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *