Annex: Teacher's guide

Per poder realitzar estes activitats és imprescindible l'ús de la sala d'ordinadors i disposar almenys d'un navegador web (Internet explorer, mozilla firefox, opera etc.) . Les activitats han estat dissenyades per a operar en un entorn web, i per tant, són independents de plataforma, és a dir, podem utilitzar qualsevol sistema operatiu equipat amb un navegador web per a la realització d'aquestes activitats (Linux-lliurex, Windows, macOSX etc.). No obstant i això cal remarcar que per poder realitzar completament totes les activitats cal que el navegador web que utilitzem estiga equipat amb les extensions de flash i java necessàries per no tenir cap problema amb els exercicis. Recoma-ne'm la utilització del navegador lliure i gratuït firefox (la versió 3 és molt bona) ja que permet instal·lar aquestes extensions a qualsevol usuari novell de forma molt fàcil i còmoda (procés molt automàtic).

El professor podrà distribuir les activitats entre els alumnes de manera senzilla almenys utilitzant algun d'aquests modes:


● Una còpia CD per a cada alumne on estiguen desades les activitats i que s'obriga automàticament al navegador web
● Podrà desplegar les activitats en l'ordinador del professor que farà de servidor web (cal instal·lar el servidor web) i serà accessible des dels clients (ordinadors dels alumnes) mitjançant una URL local com per exemple  http://ordinador_professor/angles)
● Si l'aula disposa d'una connexió a Internet acceptable podem desplegar les activitats en un servidor web extern i facilitar una URL als alumnes per al seu accés. Amb aquest mode els alumnes podrien fer o repassar aquestes activitats des de la seua pròpia casa sempre que volgueren. (Ex. http://www.exercicis.com/3eso)


Per a la realització d'aquestes activitats sempre hem tingut present alguns aspectes importants; que fora fàcil la implantació/instal·lació en l'aula, ús exclusiu de programari lliure per a la seua elaboració, que funcionara en un entorn web i que a més a més fora multiplataforma (tecnologies java, flash -no és una tecnologia lliure del tot- i web), tambè hem cregut important divulgar el nostre treball utilitzant la llicència “Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Generic”.

Aquesta llicència té en compte els següents principis que considerem són importants per al foment de la compartició i divulgació d'activitats similars a la nostra dins l'entorn professional de l'educació.

 • Permet als usuaris copiar distribuir i transmetre lliurement aquest treball a altres persones
 • Permet a la gent agafar aquest treball i modificar-lo i readaptar-lo a les seues necessitats


A canvi de concedir aquests drets aquells que vulguen emprar el treball deuen respectar les següents obligacions:

 • Reconèixer els autors principals del treball i per tant que quede constància de la seua titularitat en alguna part del mateix.
 • No podrà utilitzar aquest treball per a fins comercials
 • Si quelcom transforma o modifica el treball deu distribuir el mateix sota la mateixa llicència Creative Commons
La plataforma tecnològica emprada per a la elaboració d'aquest treball gira al voltant d'un programari principal, una aplicació anomenada ExeLearning (http://exelearning.org)

El ExeLearning és un programa desenvolupat baix llicències de codi obert i que permet crear continguts didàctics als professors per publicar-los finalment com a contingut web sense la necessitat de ser un expert en tecnologies web com ja siguen HTML o marcat XML. A més, tots els recursos elaborats mitjançant exelearning poden ser exportats a infinitud de formats estàndard que ens faciliten finalment la integració d'aquestes activitats en moltes altres plataformes electròniques d'ensenyament com per exemple moodle. No obstant, com és el cas d'aquestos exercicis, també es podem exportar les activitats com una única plana web on totes les activitats apareixen presentades, relacionades i cohesionades automàticament.
Entre els diferents tipus d'activitats que podem realitzar amb el exelearning tenim:

 • Disseny d'activitats per a emplenar buits
 • Exercicis amb preguntes de veritat i fals
 • Exercicis on integrem text, vídeos i fotos
 • Exercicis per escollir entre opcions múltiples
 • Texts lliures i enllaços a la wikipedia
 • etc.

Un dels punts més interessants del treball realitzat ha sigut la integració d'activitats jclic dins de l'exelearning. El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...

La utilització d'aquesta eina ens ha permès dissenyar alguns tipus d'activitats molt interactives que el exeLearning no suporta i per tant hem pogut enriquir el resultat final del treball d'una manera substancial.

L'únic inconvenient de la integració d'activitats del jclic amb l'exelearning es deu a que jclic utilitza una tecnologia anomenada java que no està inclosa de sèrie en tots els navegadors web. Aquest fet ocasiona que el desplegament en l'aula no puga ser immediat si els navegadors que anem a utilitzar no tenen esta extensió instal·lada.
Un dels aspectes més interessants del treball, i que suposem serà molt atractiu i didàctic per als alumnes, ha sigut la utilització de vídeos, fotos i so en moltes de les activitats de comprensió oral. La majoria d'aquest vídeos , fotos i sons (cançons, diàlegs etc.) els hem descarregat de moltes planes web diferents de Internet. En el cas del vídeo la font principal de descàrrega ha sigut youtube. Com molts navegants de Internet i usuaris de youtube sabreu esta plana web no ens permet descarregar els vídeos al nostre ordinador, tant sols ens permet visualitzar-los IN SITU o vincular-los des d'una altra plana web. Per a poder descarregar-los hem utilitzat l'extensió del navegador web firefox anomenada VideoDownloader, certament existeixen molts altres mètodes de descàrrega però nosaltres hem optat per aquest.

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

IES - L'estació (Ontinyent) Autors: Mª José Alcaina, Pere Crespo, Ana Caparrós